Bán nhà đất: Thuế suất 2% hoặc 25%

549
Rate this post

1. Chuyển nhượng đất (đất không có cấu trúc hạ tầng, công trình hình dáng):

Thu nhập tính thuế = giá chuyển nhượng đất – giá vốn và những tầm giá hợp lý liên quan.

+ Giá chuyển nhượng đất là giá thực tế ghi trên hợp đồng chuyển nhượng lúc thời điểm chuyển nhượng. Trường hợp không xác định được giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá ghi trên hợp đồng giá trung bình hơn giá đất do UBND cấp tỉnh quy định lúc thời điểm chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng được xác định theo bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định.

+ Giá vốn được căn cứ vào chứng từ thu tiền trải nghiệm đất, tiền cho thuê đất của nhà nước (đối với đất có xuất phát nhà nước giao, có thu tiền trải nghiệm đất, thu tiền cho thuê đất). Hoặc căn cứ vào hợp đồng và chứng từ hợp pháp trả tiền khi nhận quyền trải nghiệm đất, quyền thuê đất (đối với đất nhận từ những tổ chức, người mua).

+ Chi chi phí liên quan là những tầm giá thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động chuyển nhượng có chứng từ, hóa đơn theo quy định, bao hàm: những dòng chi phí, lệ chi phí liên quan đến cấp quyền trải nghiệm đất mà người chuyển nhượng đã nộp cho nhà nước; tầm giá khắc phục đất, san lấp mặt bằng (nếu có); những tầm giá khác liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng đất như tầm giá để làm những thủ tục pháp lý cho việc chuyển nhượng, tầm giá thuê đo đạc…

Trường hợp không xác định được hoặc xác định không đúng giá vốn lúc thời điểm mua thì thuế thu nhập người mua = giá chuyển nhượng x 2%.

2. Chuyển nhượng quyền mang nhà và quyền trải nghiệm đất:

Thu nhập tính thuế = tầm giá – giá thương lượng và những tầm giá hợp lý có liên quan.

+ Giá chọn mua là giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng. Trường hợp giá ghi giá trung bình hơn giá thị trường lúc thời điểm chuyển nhượng thì tầm giá được xác định theo quy định của Bộ Xây dựng về việc phân dòng nhà hoặc giá tính lệ chi phí trước bạ do UBND tỉnh quy định. (Tại TP.HCM, bảng giá này được ban hành theo Quyết định 12 ngày 20-2-2008 và sau đó được sửa chữa đổi, bổ sung theo Quyết định 64 ngày 31-7-2008 của UBND TP.HCM).

+ Giá mua được xác định theo giá ghi trên hợp đồng mua.

+ Chi chi phí liên quan là những khoản tầm giá thực tế phát sinh của hoạt động chuyển nhượng có hóa đơn, chứng từ theo chế độ quy định, bao hàm: những dòng chi phí, lệ chi phí như đã nêu ở trên; tầm giá sửa chữa lỗi, khắc phục, nâng cấp nhà; những tầm giá khác liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng.

Trường hợp không xác định được giá thương lượng hoặc giá thương lượng ghi trên hợp đồng cao hơn thực tế thì thuế thu nhập người mua cũng được tính theo thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng.

Ví dụ: Ngoài căn nhà đang ở thì ông A có mua thêm 1 căn nhà giá 600 triệu đồng. Một 5 sau, ông A chọn mua được căn nhà thiết bị hai giá 750 triệu đồng.

– Nếu ông A không xác định được tầm giá bỏ ra để xây sửa chữa nhà và những tầm giá khác trong hình thành chuyển nhượng quyền mang nhà thì số thuế mà ông A buộc phải nộp là: 750 triệu đồng x 2% = 15 triệu đồng.

– Trường hợp ông A đã bỏ ra tổng tầm giá là 100 triệu đồng và có hầu hết hóa đơn, chứng từ hợp lệ để toát lên thì thu nhập tính thuế là: 750 triệu đồng – (giá vốn 600 triệu đồng + tầm giá 100 triệu đồng) = 50 triệu đồng. Số thuế mà ông A buộc phải nộp là: 50 triệu đồng x 25% = 12,5 triệu đồng.

Theo Pháp Luật TPHCM